• Υπαγωγή ή μη των προβλεπομένων στη κείμενη νομοθεσία, περί προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., ενστάσεων, στην εξαίρεση του άρθρου 31 παρ. 2 εδ. γ’ του Κανονισμού 1260/1999, επί του οποίου εξεδόθη ο Ν. 2860/2000.
 • Ανασταλτικότητα ή μη των προβλεπόμενων υπό την κείμενη νομοθεσία ενδίκων βοηθημάτων (ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, αιτήσεων αναστολών κ.λ.π) στα πλαίσια συνάψεως δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και ειδικότερα περί υπαγωγής ή μη δύο (2) έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και δύο (2) έργων Νοσοκομείων (έργα ΕΤΠΑ), στην εξαίρεση του άρθρου 31 παρ. 2 εδ. γ’ του Κανονισμού 1260/1999 , επί του οποίου εξεδόθη ο Ν. 2860/2000, και ως εκ τούτου σε εξαίρεση από τον κανόνα ν+2.
 • Συνδυαστική προσέγγιση, ερμηνεία και εφαρμογή Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Ο.Τ.Α. – (Δια)δημοτικές επιχειρήσεις – συμμετοχή σε ανοικτό διαγωνισμό – Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) – οδηγία 2004/18/ΕΚ.
 • Δυνατότητα ακύρωσης (ματαίωσης) και επαναπροκηρύξεως ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού Δήμου, σχετικά με δράσεις κατάρτισης.
 • Το δικαίωμα, η διαδικασία και τυχόν άλλες δυνατότητες (νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου) πληρωμής των Αξιολογητών Προτάσεων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, βάσει του Κανονισμού 1260/1999, του Νόμου 2860/2000 και της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Δημόσιο Λογιστικό, Υπαλληλικός Κώδικας κ.λ.π.).
 • Δυνατότητα ή μη παράκαμψης της νομοθεσίας περί προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που εντάσσονται στο δημόσιο τομέα και δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία ως μονάδες ψυχικής υγείας, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Ν. 2716/1999.
 • Παροχή πληροφοριών ιατρικού φακέλου ανηλίκου τέκνου  σε γονέα που δεν έχει την επιμέλεια – Ν. 2690/90 και Ν. 2472/1997, από φορέα υγείας.
 • Δυνατότητα λειτουργίας ευκτηρίου οίκου, σε ακίνητο το οποίο εντάσσεται εντός των ορίων Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ).
 • Το δικαίωμα παροχής εγγράφων του άρθρου 5 του Ν. 2960/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
 • Θεσμικός ρόλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής.
 • Η συνταγματική απαγόρευση της απονομής και αναγνώρισης τίτλων ευγενείας ή διάκρισης σε Έλληνες πολίτες (άρθρο 4 παρ. 7).
 • Το δικαίωμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης ως έκφανση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης.
 • Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και οι νέες θρησκείες.