Ευρωπαϊκό δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε  υποθέσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σε θέματα εμπορικού, αστικού  και ποινικού δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ερμηνείας και εφαρμογής διεθνών και διμερών συμβάσεων, Ε.Σ.Δ.Α., νομολογίας Δ.Ε.Κ., Ε.Δ.Δ.Α.