Εργατικό δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε  υποθέσεις σύναψης, ερμηνείας και τροποποίησης ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, σύνταξης κανονισμών εργασίας, διενέργειας διαβουλεύσεων, προστασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, lock out, ευέλικτων μορφών εργασίας, απολύσεων, δεδουλευμένων, επιδομάτων και αδειών, υπερωριών, βλαπτικής μεταβολής όρων εργασίας, άσκησης διευθυντικού δικαιώματος, εργατικών ατυχημάτων, αποζημιώσεων και οικονομοτεχνικής αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικών.