Εμπορικό δίκαιο

Σύσταση και νομική υποστήριξη της λειτουργίας όλων των τύπων εταιρειών και επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Σωματεία, Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σύλλογοι, Ιδρύματα κ.λ.π.

Κατάθεση, κατοχύρωση, προστασία, ανανέωση, μεταβίβαση, άδεια χρήσης ημεδαπών και αλλοδαπών Διεθνών και Κοινοτικών σημάτων. Παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών – επιχειρηματικών συμβάσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη διαφορών από συμβάσεις.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη,  διαμεσολάβηση, διαπραγμάτευση και διευθέτηση τραπεζικών συμβάσεων, εξυγιάνσεις και λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας Πτωχευτικού Κώδικα, δάνεια επιχειρήσεων-στεγαστικά, αστική ευθύνη τραπεζών, ζητήματα κεφαλαίου αγοράς, επενδύσεις, επιτροπή κεφαλαιαγοράς, αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις δανείων, αλληλόχρεοι λογαριασμοί, εκχωρήσεις, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τραπεζική πίστη.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση και δικαστική συνδρομή σε περίπτωση πτώχευσης, διαμεσολάβηση με πιστωτές, τραπεζικά ιδρύματα, προμηθευτές, προσωπικό, χάραξη και σύνταξη σχεδίων αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης.

Κατάθεση, κατοχύρωση, προστασία, ανανέωση και εκμετάλλευση πνευματικών δημιουργιών, δικαιωμάτων καλλιτεχνών/συγγραφέων, συγγενικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων, υποδειγμάτων χρησιμότητας κ.λ.π. στον Ο.Β.Ι. και διεθνώς. Εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού (δεσπόζουσα θέση, trust κ.λ.π.) και ελεύθερου ανταγωνισμού.

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική  και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις επιταγών, συναλλαγματικών, χρεογράφων, μετοχών, ομολογιών κλπ.

Παροχή νομικών συμβουλών για τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων γενικών ασφαλίσεων, ζωής και συνταξιοδοτικών. Εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων αποζημιώσεων και διαφορών από ασφαλιστικές συμβάσεις.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη  σε υποθέσεις φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, Βοήθειας στο Σπίτι, κοινωνικών λειτουργών, προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες κ.λ.π.

Παροχή συμβουλών και νομική υποστήριξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόμους, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, μετατροπές εταιρειών, ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημοσίου, Δήμων, Περιφερειών κλπ.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη για την σύσταση και λειτουργία συμβάσεων Leasing, Franchising, Factoring  και επίλυση διαφορών.

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική  και δικαστική υποστήριξη σε ζητήματα πιστοποίησης ποιότητας.

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε τουριστικές συμβάσεις, ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, άδειες ΕΟΤ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εισιτήρια αεροπορικά, ακυρώσεις, ταξιδιωτικά πρακτορεία, μεσιτεία,  αντιπροσώπευση τουριστικών γραφείων, τουριστικές συμβάσεις Guarantee και Allotments, ιατρικός και συνεδριακός τουρισμός κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική  και δικαστική υποστήριξη σε ζητήματα προστασίας καταναλωτή με τράπεζες, εξ αποστάσεως πωλήσεις, προσωπικά δεδομένα, spam κλπ.

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη για την ανάληψη, διευθέτηση και λειτουργία αιολικών πάρκων και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, αειφόρου ανάπτυξης κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, διαμεσολάβηση, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη επί ζητημάτων διαδικτύου, ηλεκτρονικές συμβάσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, portal, site, κοινωνικά δίκτυα, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, κατάθεση, κατοχύρωση και χρήση domain – name, διαφήμιση, διαδικτυακές πληρωμές, ίδρυση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών μέσων, WEB TV κ.λ.π.