Δημόσιο δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις συνάψεως και εκτελέσεως συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών του Δημοσίου – Περιφερειών – ΟΤΑ, συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ, συγχρηματοδοτούμενων έργων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκηρύξεων, διακηρύξεων, δημοπρασιών έργων κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, δωρεών, κληρονομιών και λοιπών φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων τελών, κατασχέσεων κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις προσλήψεως, προαγωγής, διαθεσιμότητας, αργίας, απολύσεως υπαλλήλων,  συμμετοχής σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις χρήσεων γης, τακτοποίησης αυθαιρέτων, οικοδομικών αδειών, συντελεστών δόμησης, σχεδίων πόλεως, ρυμοτομιών, οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις αποχαρακτηρισμών δασικών εκτάσεων, αντιρρήσεων, ενστάσεων σε  επιτροπές, προσφυγών, πρωτόκολλων αποβολής, εκχερσώσεων, αναδασώσεων, ιδιωτικών δασών, βοσκότοπων, χορτολιβαδικών εκτάσεων, δασικών χαρτών κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις εκκλησιαστικού δικαίου, κανονικού δικαίου, ιδιοκτησιακού μονών, θρησκευτικών μειονοτήτων,  θρησκευτικών νομικών προσώπων – σωματείων – αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ελευθερίας θρησκευτικής συνειδήσεως, άσκησης λατρείας, θρησκευτικής αναγνωρίσεως, ιδρύσεως και λειτουργίας ναών και ευκτήριων οίκων κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κολλεγίων, ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων δια βίου μάθησης, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις κηρύξεως – άρσεως – ανακλήσεως απαλλοτριώσεων, προσδιορισμού αποζημιώσεων, εισφορών σε γη και χρήμα, σχεδίων πόλεως, χωροταξικών σχεδιασμών,  ρυμοτομιών, χερσαίων ζωνών, λιμένων κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις αναγκαστικής και συντηρητικής εκτελέσεως, επιβολής και ανατροπής κατασχέσεων κινητών, ακινήτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, διενέργειας πλειστηριασμών, αναπλειστηριασμών, εκτέλεση βάσει διατάξεων  Κ.Ε.Δ.Ε και άλλων ειδικών διατάξεων περί τραπεζικών ιδρυμάτων κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις προστασίας και ασκήσεως ατομικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων κ.λ.π