Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (GDPR)

   Η δικηγορική μας εταιρεία, GPMK Law Firm, συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016, σας ενημερώνει, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, ότι συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα.

   Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

       Περαιτέρω, σας, ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της εντολής που μας δίδεται από εσάς, ενώ σε περίπτωση που, η επεξεργασία των δεδομένων σας αφορά σκοπούς που δεν εντάσσονται στην εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων από την σύμβαση εντολής, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε εγκαίρως τη σχετική συγκατάθεσή σας.

      Διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της εντολής σας, όπως ενδεικτικά διαβίβαση δεδομένων στα Δικαστήρια, σε Δημόσιες Αρχές, σε πληρεξούσιο δικηγόρο αντιδίκου, σε δικαστικό επιμελητή, σε συμβολαιογράφο κ.λ.π., ή απαιτηθεί κατά νόμον, ή δια δικαιοδοτικής κρίσης ή από αρμόδια Δημόσια Αρχή, στα πλαίσια νομίμου υποχρεώσεώς μας.

      Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε, να ασκήσετε, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, τα ακόλουθα δικαιώματα: i) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, εάν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό, ii) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων, iii) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, iv) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών.

    Επίσης σας γνωστοποιούμε, ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (ρήτρες εμπιστευτικότητας, διαβαθμισμένη πρόσβαση, προστασία από κακόβουλα λογισμικά, κωδικοί ασφαλείας, back up κ.λ.π.) σύμφωνα με τον Κανονισμό αλλά και τις οδηγίες του ΔΣΑ, τα οποία διαρκώς επικαιροποιούνται και έχουν τεθεί σε εφαρμογή περαιτέρω και εσωτερικά πρωτόκολλα λειτουργίας, που διασφαλίζουν, πέραν των άλλων, τα προσωπικά σας δεδομένα και την χρήση αυτών από το κατάλληλο προσωπικό αποκλειστικώς και μόνον για την χρήση εντός των ορίων και για τους σκοπούς της εντολής σας, κατά τον νομικό χειρισμό της υποθέσεώς σας και εξ αφορμής αυτής.

      Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω αποτελούν μέτρα αυξημένης προστασίας και ως είναι εύλογο και φυσικό δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εκ μέρους μας δέσμευση απόλυτης διασφάλισης, αποκλειομένης οποιαδήποτε πιθανότητας παραβίασης, η οποία δεν θα οφείλεται σε εμάς.

      Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο, που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με αποστολή e-mail με θέμα «GDPR» στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@gpmklawfirm.eu