Αστικό δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε  υποθέσεις γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου ως ενδεικτικώς, συμβάσεων δανείου, χρησιδανείου, δωρεών, εκχωρήσεων, συμβάσεων έργων, μισθώσεων, εντολών, κοινωνίας, αδικοπραξιών, αδικαιολόγητου πλουτισμού κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιμελείας, επικοινωνίας, αναγνώρισης τέκνου, δικαστικής συμπαράστασης, ακούσιας νοσηλείας κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις σύνταξης, δημοσίευσης και προσβολής διαθηκών, εκτελεστών διαθήκης, νόμιμης μοίρας, αποδοχής και αποποίησης κληρονομιάς, κληρονομητηρίων, κληρονομικών διαφορών, καταπιστευμάτων, κληροδοσιών κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις επενδύσεων σε ακίνητα, απόκτησης, προστασίας και προσβολής της  κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, χρησικτησίας, επικαρπίας, ενεχύρων, προσημειώσεων, υποθηκών, οικήσεως και άλλων δουλειών, συστάσεως οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών, κατατμήσεων, συνενώσεων οικοπέδων, δηλώσεων, κτηματολογικών εγγραφών, κατοχυρώσεων ακινήτων στο κτηματολόγιο, κτηματολογικών αγωγών, ενστάσεων αγνώστου ιδιοκτήτη κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις, παραβιάσεως προσωπικών δεδομένων από ιδιώτες, εταιρείες, Μ.Μ.Ε., στο διαδίκτυο κ.λ.π., υποθέσεις λήψεως, τηρήσεως, επεξεργασίας, χρήσεως και μεταβιβάσεως αρχείων προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε χώρες Ε.Ε. και τρίτες χώρες, ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, δημιουργίας και λειτουργίας νομικών πρωτοκόλλων εσωτερικής προστασίας δεδομένων, ερμηνείας και εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/680, υπηρεσίες DPO, μελέτες αντικτύπου, διενέργεια διαβούλευσης με εποπτική αρχή κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις προσβολών της προσωπικότητας διά του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών  μέσων – εκπομπών κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας αθλητικών ομοσπονδιών, συλλόγων, σωματείων, δικαιωμάτων συμβολαίων και αμοιβών αθλητών, δελτίων, αθλητικών διαφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (CAS) κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις υγείας, ιατρικής αστικής ευθύνης, ιδιωτικών κλινικών, φαρμακοβιομηχανιών, φαρμακαποθηκών, φαρμακείων, εισαγωγών και εξαγωγών φαρμάκων,  έρευνας και φαρμακοεπαγρύπνησης, βιοηθικής, ιατρικού τουρισμού κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις ιδιωτών και νομικών προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών, περί επιλογής και εφαρμογής δικαίου από διαφορετικά κράτη σε ζητήματα κληρονομικά, οικογενειακά, εμπορικών συμβάσεων, εταιρικών  συναλλαγών (ενδοομιλικές – τριγωνικές συναλλαγές-σχέσεις), εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διεθνώς κ.λ.π.