ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Ν.Π.Ι.Δ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΕΔ. Άρση αποφατικής σύγκρουσης δικαστηρίων. Δικαιοδοσία του ΑΕΔ να άρει αρνητική αποφατική σύγκρουση που προκύπτει από απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται έφεση και κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που εκδόθηκε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και επομένως είναι τελεσίδικη. Διοικητικές διαφορές. Διοικητικές συμβάσεις. Σύμβαση ανάμεσα σε Δήμο και ΝΠΙΔ, που δεν παραπέμπει στις διατάξεις του Ν. 1418/84, που δεν περιέχει ρήτρες που ν΄ αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο και δεν θέτει το Δήμο σε υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλομένου, δεν είναι διοικητική και διαφορές που προκύπτουν επιλύονται από τα πολιτικά δικαστήρια. (14/2007 ΑΕΔ , ΝΟΜΟΣ , ΔΔΙΚΗ 2009/1277)

  

 

Related Posts