ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η δικηγορική μας εταιρεία σε συνεργασία με το γραφείο Μάριου Παναγιωτόπουλου και Συνεργατών με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο πέτυχε, για μία ακόμη φορά, την έκδοση μίας ενιαίας απόφασης επί τριών (3) αυτοτελών αιτήσεων λήψεως προληπτικών μέτρων του 106α Πτωχευτικού Κώδικα περί εξυγιάνσεως, εκλαμβάνοντας τις τρεις ανεξάρτητες αιτούσες εταιρείες ως επιχειρηματικό Όμιλο με κοινό συμφέρον και επομένως κοινή ανάγκη  εξυγίανσης. Περαιτέρω, για τις δύο εκ των εταιρειών, η απόφαση προέβη σε μεταρρύθμιση υφισταμένων προληπτικών μέτρων, δεχόμενη ότι στην παρεχόμενη προστασία συγκαταλέγονται και απαιτήσεις πιστωτών που γεννήθηκαν μετά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων περί επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης του 106β του ΠτΚ, λόγω έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων και εκ νέου συζήτησης των εν λόγω αιτήσεων μετά από κατάθεση σχετικών κλήσεων.

Related Posts