ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Η πρωτόγνωρη και ακραία οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας για πάνω από μία δεκαετία έχει επιφέρει καίριο πλήγμα σε πλείστους όσους τομείς της οικονομίας, δοκιμάζοντας τη δυνατότητα επιβίωσης όχι μόνον των ανθρώπων που τη βιώνουν, αλλά και ιδίως των επιχειρήσεων και εταιρειών της χώρας αφού το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας τους χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία τραπεζικού δανεισμού, έλλειψη άλλων πηγών χρηματοδότησης, και υπέρογκη φορολογία, πέραν βεβαίως και των εγγενών προβλημάτων εκάστου μεμονωμένου τομέα της οικονομίας, ως ενδεικτικώς ο χώρος των εκδόσεων κ.λ.π.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό για τις επιχειρήσεις πλαίσιο η πολιτεία απεδείχθη κατώτερη των προσδοκιών, καθώς δεν μπόρεσε να ανεύρει, θεσπίσει και υλοποιήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα κατάλληλα εκείνα μέτρα προστασίας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες προκειμένου να λύσουν, μειώσουν ή αποφύγουν την δυσμενή εξέλιξη και τις δυσβάσταχτες συνέπειες της κρίσης.

Φυσικά σημαντικός παράγοντας, που επέδρασε τα μέγιστα στην εν λόγω δυσοίωνη εικόνα που βιώνουμε, πέραν των οικονομικών μέτρων λιτότητας και την εκτός κανονικότητας ουσιωδώς κατάργηση της τραπεζικής πίστης, δια της επιβολής capital control, συνιστά και η εσωτερική λειτουργία εκάστης επιχείρησης και προ κρίσης και οι τυχόν ενδογενείς παθογένειές της.

Σε αυτή την αρκετά ζοφερή πραγματικότητα ένα από τα ελάχιστα αλλά και πλέον αποδοτικά ενίοτε εργαλεία για τις επιχειρήσεις είναι και η διαδικασία της εξυγίανσης και της λήψης προληπτικών μέτρων (παλαιά διαδικασία συνδιαλλαγής) που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας, μία διαδικασία που παρέχει, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα αποφυγής του έσχατου και δυσμενούς μέτρου της κηρύξεως σε πτώχευση.

Τι είναι όμως και σε τι αποσκοπούν τα προληπτικά μέτρα.

Μια από τις βασικότερες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/22.12.2016) στον Πτωχευτικό Κώδικα υπήρξε, μεταξύ άλλων, ήταν η κατάργηση της διαδικασίας ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης και η διατήρηση σε ισχύ αποκλειστικά της διαδικασίας άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

Η κατάργηση της διαδικασίας εξυγίανσης των αρθρ. 99 επ. του Ν. 3588/2007, από τον νόμο 4446/2016, δεν θα μπορούσε να οδηγεί στο άτοπο της απουσίας οιασδήποτε νομοθετικής πρόβλεψης για την προστασία του καλόπιστου οφειλέτη, ο οποίος βρίσκεται αποδεδειγμένα σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές του, για το διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης. Μέχρι την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης, εξάλλου, δύνανται να προκληθούν μεταβολές στην περιουσία της αιτούσας εταιρείας, δυνάμενες να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στις διενεργούμενες διαπραγματεύσεις, μέχρι και να οδηγήσουν στη ματαίωση της σκοπούμενης εξυγίανσης.

Για την αποφυγή τέτοιων μεταβολών και ιδίως για την αποφυγή μεταβολής των συνθηκών και  της  ομαλής εξέλιξης των  διαπραγματεύσεων, αλλά και την τυχόν αλλαγή θέσης για κάθε πιστωτή και για την εταιρεία, εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στο άρθρο 100, ο νομοθέτης προέβλεψε ακριβώς τη δυνατότητα χορήγησης προληπτικών μέτρων ακόμα και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ώστε να προστατευτεί η εταιρεία στο ενδιάμεσο αυτό πολύτιμο διάστημα. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της επιχείρησης, κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων, παρέχεται με την παρ. 6 του αρ. 106α η δυνατότητα λήψεως προληπτικών μέτρων κατά το άνω χρονικό διάστημα και πριν από την υποβολή της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση, με μοναδικό ουσιαστικό κριτήριο την προσκόμιση έγγραφης επιστολής συναίνεσης ποσοστού 20% των πιστωτών, ούτως ώστε να διαπιστώνεται η διαφαινόμενη συναίνεση των πιστωτών και οι προοπτικές επιτυχίας της διαδικασίας.

Επομένως η λήψη των μέτρων αυτών βοηθά την επιχείρηση να εξοικονομήσει χρόνο για τη διενέργεια των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της, προκειμένου να προβεί σε μία συμφωνία εξυγίανσης η οποία και θα επικυρωθεί σε επόμενο στάδιο δικαστικά, βάσει ενός βιώσιμου οικονομικού πλάνου, που θα κατατείνει στην εξακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας με τους όρους της επιτευχθείσης συμφωνίας.

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή κατάληξη και λήψη των προληπτικών μέτρων προστασίας, αλλά και την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και την ευδοκίμηση της δικαστικής επικύρωσης αυτής, πέραν του βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου, είναι και η στήριξη, δια της συναίνεσης, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εργαζομένων και των βασικών προμηθευτών/πιστωτών της αιτούσας εταιρείας.

Περαιτέρω, με την εν λόγω διαδικασία παρέχεται στον ίδιο τον επιχειρηματία ένα πλαίσιο προστασίας από ατομικές και συλλογικές διώξεις ένεκα παλαιών χρεών της επιχείρησης από τους πιστωτές της και τους Δημόσιους φορείς (Δημόσιο, ΕΦΚΑ κ.λ.π.).

Με απλά λόγια στην πράξη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα προληπτικά μέτρα, που θα έχει λάβει, εάν πληροί τις προϋποθέσεις, η επιχείρηση, αλλά και αργότερα με την αίτηση για επικύρωση της επιτευχθείσας συμφωνίας εξυγίανσης, δεν  θα μπορούν οι πιστωτές, για παλαιά χρέη, να προβαίνουν σε αναγκαστική εκτέλεση (κατασχέσεις κ.λ.π) στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και υπό προϋποθέσεις και στην ατομική περιουσία του νομίμου εκπροσώπου αυτής, εάν έχει και αυτός προσφύγει και ατομικά.

Η δικηγορική μας εταιρεία, με τον δικηγόρο  Μάριο Παναγιωτόπουλο, που ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο, έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο τομέα των εξυγιάνσεων, με έκδοση και πρωτοποριακών αποφάσεων (ενδεικτικώς παροχή προστασίας πέραν της εταιρείας και στο φυσικό πρόσωπο – νόμιμο εκπρόσωπό της, αντιμετώπιση ως «Ομίλου» εταιρειών οι οποίες τυγχάνουν τυπικώς ανεξάρτητες μεταξύ τους κ.λ.π.)

Πρόσφατη θετική έκβαση υποθέσεως που χειριστήκαμε, ενδεικτική της σημασίας της εξυγίανσης, είναι η έκδοση αποφάσεως που έκανε δεκτή ανακοπή δύο εντολέων μας εταιρειών, κατά επιταγής προς εκτέλεση, βάσει εκδοθείσης διαταγής πληρωμής, την οποία και ακύρωσε. Με την απόφαση αυτή σταματήσαμε την εκτέλεση εις βάρος των εταιρειών αυτών που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εξυγίανσης τους λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα προστασίας, για οφειλές τους σε πιστωτή, που δεν είχε συμμετάσχει στη διαδικασία της εξυγίανσης. Δηλαδή, το δίχτυ προστασίας της διαδικασίας καταλαμβάνει και πιστωτές που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης προληπτικών μέτρων ή και πιστωτές που η αξίωσή τους δεν είχε καταστεί απαιτητή κατά το στάδιο της διαβούλευσης.

Συμπερασματικά, η διαδικασία εξυγίανσης συνιστάται για όσους πράγματι επιθυμούν την εξακολούθηση της λειτουργίας της επιχειρήσεώς τους και δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να την καταστήσουν βιώσιμη, μέσω ενός οικονομικού πλάνου που επιφέρει ελάφρυνση του χρέους της, ανάλογα με την περίπτωση και τις ειδικές συνθήκες (ενδεικτικώς δόσεις, κούρεμα κ.λ.π.).

Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Εταίρος-Διαχειριστής

www.gpmklawfirm.eu

           

Related Posts