ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΟΛΟΥ - ΑΡΧΗ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου  σύμφωνα με την οποία ο συνταξιούχος και οι κληρονόμοι αυτού δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν στο ΙΚΑ ποσά συντάξεως αχρεωστήτως καταβληθέντα, λόγω έλλειψης δόλου και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης που διέπει και το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης.     

Related Posts