ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Απόρριψη αγωγής εργαζομένης για αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας της με προειδοποίηση και καταβολή επιδόματος λογιστικής μηχανής. Η εργαζόμενη επικαλείτο ότι η απόλυσή της, από την εργοδότριά της εταιρεία, ήταν «εκδικητική», διότι αρνήθηκε να συμφωνήσει σε μείωση των αποδοχών της και διότι προσέφυγε στο ΣΕΠΕ. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η καταγγελία υπαγορεύθηκε από οικονομοτεχνικούς λόγους που αποδείχθηκαν (μείωση κύκλου εργασιών, πτώση πωλήσεων, αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τρίτους προς την εργοδότρια, αρνητικό μεικτό κέρδος κ.λ.π.) και δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της προσφυγής της εργαζόμενης στο ΣΕΠΕ και της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας της. Το δικαστήριο ακόμη, όσον αφορά το επίδομα λογιστικής μηχανής, έκρινε ότι λογιστική μηχανή θεωρείται κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική κ.λ.π. μηχανή, με την οποία πραγματοποιούνται λογιστικές καταχωρήσεις, δηλαδή χρεοπιστώσεις λογαριασμών και όχι απλές πράξεις ή καταχωρήσεις τιμολογίων ή λήψη στοιχείων.

Related Posts