ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ενιαία απόφαση λήψεως προληπτικών μέτρων του 106α Πτωχευτικού Κώδικα περί εξυγιάνσεως, κατόπιν συνεκδικάσεως τριών χωριστών αιτήσεων εταιρειών συμφερόντων ενός  ιδιοκτήτη – μετόχου. Η καινοτομία της απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι αποδέχθηκε τρεις διαφορετικές – αυτοτελείς και ανεξάρτητες εταιρείες, ως Όμιλο εταιρειών, που χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης στα πλαίσια της διαδικασίας της εξυγίανσης και του σχεδίου βιωσιμότητας. Τις εταιρείες εκπροσώπησε η δικηγορική μας εταιρεία, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μάριο Παναγιωτόπουλο, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Related Posts