ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΦΕΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Η εταιρείας μας εκπροσωπώντας τον μισθωτή πέτυχε την απόρριψη εφέσεως εκμισθωτή κινητού πράγματος λόγω εμφιλοχωρήσεως εκχωρήσεως και των δικογράφων προς είσπραξη των μισθωμάτων σε εκδοχέα. Μόνο ο εκδοχέας και στην καταπιστευματική ακόμη εκχώρηση νομιμοποιείται να ασκήσει την αγωγή περί  καταβολής μισθωμάτων καθώς ο εκχωρητής από της αναγγελίας της εκχωρήσεων αποξενώνεται από τη συμβατική σχέση και  παρά την ύπαρξη εξωδικαστικής δηλώσεως περί εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης αποκλειστικώς και μόνον στα πλαίσια απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Related Posts