ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

Ο εταίρος μας Γεώργιος Παναγιωτόπουλος πέτυχε όπως το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ), προβεί οικειοθελώς σε άρση κατασχέσεων επί ατομικής περιουσίας νομίμου εκπροσώπου εταιρείας, εις ολόκληρον και αλληλεγγύως ευθυνόμενου με την υπόχρεη εταιρεία για χρέη της, βάσει του Κώδικας Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), μετά από άσκηση ανακοπής κατά της ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών.  

(Δημόσιο δίκαιο, Φορολογικό δίκαιο, Κώδικας Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, Αναγκαστική Εκτέλεση, συνυπόχρεα πρόσωπα σε οφειλές έναντι του Δημοσίου, επικαρπία, ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης, άρθρο 1 ΚΕΔΕ, 217επ. και 63 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ, Ν. 2717/99), άρθρα 5, 47 και 50 Ν. 4174/13).

Related Posts