ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΜΗ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας  σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση υποχρεούται να αποχαρακτηρίσει εδαφική περιοχή που είχε δεσμευθεί ως χερσαία ζώνη λιμένος ή να προβεί στην απαλλοτρίωση καθώς μετά πάροδο 30 και πλέον ετών δεν έχει προβεί στην κήρυξη και συντέλεση της απαλλοτρίωσης.