ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια του άρθρου 956 Κ.Πολ.Δ., με την οποία ανεστάλη η διενέργεια πλειστηριασμού ακινήτου, τον οποίο επίσπευσε τράπεζα. Με την απόφαση έγινε δεκτό το αίτημα του οφειλέτη της τράπεζας, να πουλήσει ο ίδιος το ακίνητό του σε υποψήφιο αγοραστή, που είχε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον για την αγορά του. Τον οφειλέτη εκπροσώπησε η δικηγορική μας εταιρεία, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μάριο Παναγιωτόπουλο, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.