ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η εμπειρία μας στα νομικά δρώμενα, για περισσότερα από 25 χρόνια, έχει καταδείξει ότι, τόσο οι ιδιώτες, όσο και οι επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται την προσφυγή στην νομική συμβούλευση ως κάτι αναγκαίο και επιτακτικό, μόνο όταν ανακύψει κάποιο νομικό πρόβλημα, που χρήζει επιλύσεως, ή κάποια δικαστική εμπλοκή τους.

Αυτό βέβαια οφείλεται σε μια γενικότερη κουλτούρα που αγνοεί ή δεν αξιολογεί ως απαραίτητη την οργανωμένη από «τα θεμέλια της» δραστηριότητα, αλλά κινητοποιείται εκ των υστέρων για να αντιμετωπίσει διογκωμένα, δυσεπίλυτα και ενίοτε μη αναστρέψιμα ζητήματα.

Στο πεδίο της δικηγορίας το ζήτημα ανάγεται στην ύπαρξη και διάκριση της νομικής συμβουλευτικής και της δικαστηριακής πρακτικής (κατά το κοινώς λεγόμενον «μαχομένης δικηγορίας»).

Η νομική συμβουλευτική σε όλες τις εκφάνσεις της συνιστά ένα αναγκαίο και απαραίτητο μέτρο πρόληψης και σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού και στρατηγικής, η οποία λειτουργεί με αναπτυξιακή λογική και προφυλάσσει από την εμφάνιση προβλημάτων.

Αντιθέτως, η δικαστηριακή πρακτική παρίσταται αναγκαία, όταν το πρόβλημα έχει ήδη ανακύψει και σκοπό έχει την εκ των υστέρων επίλυσή του, με πολύ μεγαλύτερο πολλές φορές κόστος, οικονομικό και όχι μόνο.

Αυτή η κομβική σημασία, σπουδαιότητα και προστιθέμενη αξία της προληπτικής νομικής συμβούλευσης δεν έχει γίνει ακόμη και σήμερα, μολονότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, αρκετά κατανοητή.

Όχι μόνο αυτό, αλλά τις περισσότερες φορές υποτιμάται, παρανοείται και σε κάθε περίπτωση αμελείται από τους εντολείς και ιδίως από τους επιχειρηματίες. Οι λόγοι που γίνεται αυτό μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, έλλειψη γνώσης και κατανόησης της συμβουλευτικής και των πτυχών της, εσφαλμένη και μη ορθολογική απόλυτη εμπιστοσύνη μόνο στις ατομικές ικανότητές, έλλειψη οργάνωσης και προνοητικότητας, αισιόδοξη διάθεση και εσφαλμένη αντίληψη και ανάγνωση του γίγνεσθαι και των μεταβολών αυτού, άγνοια κινδύνου και έλλειψη μακρόπνοου στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και λόγοι οικονομικής συμπεριφοράς και κουλτούρας καθώς, όπως και σε άλλους τομείς (π.χ. υγείας κ.λ.π.), υπάρχει η τάση αποφυγής καταβολής χρηματικών ποσών, προ της ανάδειξης του προβλήματος, λόγω μη αντίληψης των κινδύνων που ελλοχεύουν και των συνέπειων της έλευσης του προβλήματος.

Η εκ των προτέρων λοιπόν επαγγελματική και υπεύθυνη σχεδίαση και ο στρατηγικός σχεδιασμός, που κατατείνει στην ομαλή και σύννομη λειτουργία, συντείνει τα μέγιστα στη μείωση αν όχι και εξάλειψη των κινδύνων και επομένως στην ελαχιστοποίηση επελεύσεως προβλημάτων.

Με οικονομικούς όρους μία τέτοια προληπτική νομική συμβούλευση συνδυασμένη με στρατηγικό σχεδιασμό και καινοτόμες ιδέες και πρακτικές συνιστά μία πολύ πιο άμεση, αποτελεσματική και οικονομικότερη λύση για την οργάνωση και λειτουργία όλων και ιδίως των επιχειρήσεων.

Περαιτέρω η νομική συμβούλευση και ο εκ των προτέρων σχεδιασμός  μίας επιχείρησης, πέραν της μειώσεως των πιθανοτήτων εμφανίσεως προβλημάτων κατά τη λειτουργία της, συνιστά βασικό πυλώνα-παράγοντα και για την ανάπτυξή της και την οικονομική της ακμή. Διότι μία επιχείρηση που λειτουργεί υπεύθυνα, οργανωμένα, με πλάνο και βέλτιστες πρακτικές, πέραν των άλλων και στο νομικό πεδίο, δύναται να συμμετάσχει σε ποικίλες διαδικασίες και προγράμματα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θετικό γι’ αυτήν πρόσημο.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι το ‘’επιχειρείν’’, αλλά και ο απλός ιδιώτης θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του έναντι της προληπτικής νομικής συμβουλευτικής και αντιλαμβανόμενος την μέγιστη αξία και τα πλεονεκτήματά της να την κατατάξει στο υψηλό εκείνο επίπεδο που της αναλογεί, ως άλλωστε συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως.  

Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Εταίρος-Διαχειριστής

www.gpmklawfirm.eu

Related Posts