ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ – ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΕΓΓΥΗΤΕΣ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  – ΕΦΕΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΟΛΟΥ

————————–

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση απόφασης αναστολής πλειστηριασμού κύριας κατοικίας εγγυητών επιχειρηματικού δανείου  που επέσπευσε fund κατόπιν ασκήσεως εφέσεως επί αποφάσεως Ειρηνοδικείου κατά τη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών του Νόμου 3869/2010. Η απόφαση αφού εδέχθη ότι δεν υφίσταται δόλος των εγγυητών έκρινε βάσιμη την ευδοκίμηση της εφέσεως σε υπόθεση με πολλούς εγγυητές και πρωτοφειλέτρια εταιρεία που ουδέποτε λειτούργησε και δεν υφίσταται πλέον.

Related Posts