ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΕΦΚΑ

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΚΕΑΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Η εταιρείας μας εξέδωσε και νέα απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου περί αναστολής εκτελέσεως ατομικής ειδοποίησης ασφαλιστικών χρεών κατά συνυπεύθυνου και αλληλεγγύως ευθυνόμενου φυσικού προσώπου, λόγω της ιδιότητός του ως διαχειριστή  και νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου στο οποίο αφορούσαν οι οφειλές. Η εταιρεία έχει λάβει προληπτικά μέτρα εξυγίανσης και αιτήθηκε την υπαγωγή της σε επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Επιπλέον με την απόφαση κρίθηκε υπέρτερο το ιδιωτικό συμφέρον έναντι αυτού του Δημοσίου, πέραν άλλων οικονομικών στοιχείων, και ένεκα της διαδικασίας εξυγίανσης.

Related Posts