ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΚΕΔΕ – ΚΕΑΟ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΕΑΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου περί αποδοχής, κατόπιν άσκησης οικείας ανακοπής, της αίτησης αναστολής επί ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΚΕΑΟ, αλληλεγγύως ευθυνόμενου φυσικού προσώπου (συνυπεύθυνου), υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου επιχειρήσεως – νομικού προσώπου, πέραν της ανεπανόρθωτης βλάβης και ένεκα ληφθέντων προληπτικών μέτρων και υποβολής αίτησης περί επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007, Α΄ 153).

Related Posts