ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΓΟΝΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση απόφασης διενέργειας νέου πλειστηριασμού ακινήτου με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς  μετά τη διενέργεια 4 άγονων διαγωνισμών. Ο Πλειστηριασμός είχε αρχίσει πριν το νόμο 4842/2021 που τροποποίησε το άρθρο 966 ΚΠολΔ και επομένως τέθηκαν ζητήματα μεταβατικών διατάξεων και εφαρμοστέου δικαίου.  

Related Posts